REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Veljekset Kellola Oy
Romuperäntie 193
92260 KOPSA
Y-tunnus: 1490153-9
Puh: 08-58718130
Sähköposti: info@kellola.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juho Pöyskö  
Puhelin: +358 40 180 7046
Sähköposti: juho.poysko@kellola.fi

3. Rekisterin nimi 

Veljekset Kellola Oy asiakasrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään asiakkaan hankkimien Veljekset Kellola Oy:n palveluiden toimittamiseen, asiakkuussuhteen hoitamiseen sekä yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. 
Ajantasainen lista kaikista Veljekset Kellola Oy:n tarjoamista palveluista ja tuotteista on nähtävissä osoitteissa www.veljeksetkellola.fi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
• Nimi (etu- ja sukunimi)
• Asiointikieli
• Laskutus- ja toimitusosoite (katuosoite, postinumero, kunta ja maa
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Organisaation nimi (esim. yrityksen nimi)
• Tilaus- ja ostohistoria 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkalta itseltään palvelun tai tuotteen toimitussopimuksen teon yhteydessä eli asiakkuussuhteen syntyessä sekä mahdollisesti myöhemmin asioinnin yhteydessä, jos ilmenee tarvetta päivittää asiakkaan em. rekisteritietoja. Kirjanpitolain velvoittamana Veljekset Kellola Oy on velvollinen tallentamaan kaikki maksutapahtumat kuuden vuoden ajan. Asiakkaan tietoja voidaan saada myös Veljekset Kellola Oy:n nettisivuston kautta, jos asiakas lähettää ne sivulla olevan lomakkeen kautta. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisteritietoja ei luovuta eteenpäin paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Veljekset Kellola Oy ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille. Rekisterin henkilötiedot käsitellään tietojärjestelmillä, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n sisällä. Tietoja ei luovuteta näiden alueiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti talletettua tietoa säilytetään lukitussa tilassa. Henkilöillä, joilla on pääsy tilaan, jossa tietoa säilytetään, on vaitiolositoumus. 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriin pääsy on vain nimetyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään ja joilla on henkilökohtainen rekisterin käyttöoikeus. Henkilötietojen käsittelijöitä koskee myös vaitiolovelvollisuus. Rekisteritietoja voi olla fyysisesti talletettuna useampaan paikkaan ja ne voivat sijaita kolmannen osapuolen eli Veljekset Kellola Oy:n palveluntarjoajan tallennusvälineellä. Näissä tapauksissa olemme huolehtineet sopimusjärjestelyin tietosuojan toteutumisesta. Kolmannen osapuolen henkilöstö, esim. IT-tuki, on vaitiolovelvollinen.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa Veljekset Kellola Oy:n asiakasrekisteriin talletetut henkilötietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena osoitteeseen info@kellola.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai hänen tietojensa poistamista kokonaan tai osittain

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella henkilöllä, jonka henkilötietoja rekisteriin on talletettu, on henkilötietolain 30§:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.